Przetwarzanie danych osobowych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Warbud SA

Administratorem danych osobowych, które mogą być przesłane za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub w inny sposób jest Warbud SA z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 32.
Można się z nami kontaktować na adres email: rodo@warbud.pl, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.warbud.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 56 76 003.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@warbud.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, okres przechowywania oraz sposób ich pozyskiwania:

 • Konieczność przetwarzania danych osób będących Partnerem Biznesowym lub upoważnionych ze strony Partnera Biznesowego do zawarcia lub wykonywania  umowy w jego imieniu, w związku z faktem bycia stroną umowy lub reprezentowania  Partnera Biznesowego;
 • Cele administracyjne lub kontaktowe, w tym organizacja współpracy i nadzór nad wykonywaniem zobowiązań przez Partnera Biznesowego;
 • Cele dowodowe związane z umową;
 • Dochodzenie roszczeń związanych z umową. Dane Osobowe będą przechowywane, co najmniej przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Partnerem Biznesowym, z której realizacją związane były osoby, których Dane Osobowe dotyczą. W sytuacjach, gdy będzie to niezbędne dla celów dowodowych Dane Osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w umową. Dane osób będących stroną umowy oraz dane osób zawierających umowę w imieniu danej strony, jak również podawane w celach rozliczeniowych (np. adresy e-mail do przesyłania faktur, dane osoby wystawiającej fakturę), będą również przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i rozliczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Rozpatrzenie przesłanego zgłoszenia oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest przekierowanie zgłoszenia do odpowiedniego działu lub spółki i odpowiedź. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia lub dodatkowo w celach dowodowych przez okres 1 roku.
 • Realizacja Newsletter’a, w przypadku, gdy osoba zostawiła nam do tego celu adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, poprzez jednoznaczne działanie polegające na pozostawieniu adresu e-mail na formularzu do Newsletter’a, Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, tj. wypisania się z Newsletter’a.
 • W związku z prowadzonymi inwestycjami, jak również postępowaniami przetargowymi oraz ofertowaniem, dane osób, które zostały pozyskane w ramach otrzymanej dokumentacji projektowej będą przetwarzanie w celu realizacji procesu przetargowego, ofertowania lub umowy wykonawczej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. niezbędność przekazania danych w celu realizacji przetargu, ofertowania lub w związku z realizowaną umową.
  Podanie danych w powyższych przypadkach jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację celu przetwarzania.
 • W przypadku prowadzonych postępowań w przetargach publicznych podstawą prawną przetwarzania danych, jest przepis prawa, art. 6 ust. 1 lit. C RODO, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018); Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  „Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dotyczy to danych wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty zapewniające obsługę IT systemów informatycznych. W zależności od realizowanego celu dane osobowe mogą być przekazane innym spółkom powiązanym z Warbud SA, inwestorom, klientom lub podwykonawcom w ramach przetargu oraz późniejszej realizacji inwestycji.

Odbiorcami danych osobowych w przypadku przetargów publicznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na początku informacji.

Serwis internetowy www.warbud.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia i ułatwienia Ci korzystania z jego zasobów. W ustawieniach przeglądarki można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.s Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia końcowego. Szczegółowe informacje o celu używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
nie pokazuj więcej tego powiadomienia